pokaż menu
Zeszyty Naukowe nr 36(3)/2020

 

      Zeszyty Naukowe nr 36(3)/2020

          zobacz więcej

 

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 35(2)/2020

 

  Zeszyty Naukowe nr 35(2)/2020
    zobacz więcej

 

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 34(1)/2020

                                                                  

Zeszyty Naukowe nr 34(1)/2020
   zobacz więcej

 

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 33(4)/2019

Zeszyty Naukowe nr 33(4)/2019
zobacz więcej
Wykaz recenzentów z 2019 roku

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 32(3)/2019


Zeszyty Naukowe nr 32(3)/2019
Zobacz więcejZeszyty Naukowe nr 31(2)/2019


Zeszyty Naukowe nr 31(2)/2019
zobacz więcejZeszyty Naukowe nr 30(1)/2019


Zeszyty Naukowe nr 30(1)/2019
zobacz więcej

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 29(4)/2018
 
Zeszyty Naukowe nr 29(4)/2018

zobacz więcej

Wykaz recenzentów z 2018 roku
Zeszyty Naukowe nr 28(3)/2018

 
Zeszyty Naukowe nr 28(3)/2018

zobacz więcej
Zeszyty Naukowe nr 27(2)/2018


  Zeszyty Naukowe nr 27(2)/2018

zobacz więcej
Zeszyty Naukowe nr 26(1)/2018Zeszyty Naukowe nr 26(1)/2018

zobacz więcej

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 25(4)/2017

 

Zeszyty Naukowe nr 25(4)/2017

zobacz więcej

Wykaz recenzentów z 2017 roku

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 24(3)/2017

 

 

Zeszyty Naukowe nr 24(3)/2017

zobacz więcej

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 23 (2)/2017

 

 

Zeszyty Naukowe nr 23(2)/2017

zobacz więcej

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 22 (1) 2017


Zeszyty Naukowe nr 22(1)/2017
zobacz więcejZeszyty Naukowe nr 21(4)/2016

Zeszyty Naukowe nr 21(4)/2016
zobacz więcej
Wykaz recenzentów z 2016 rokuZeszyty Naukowe nr 20(3)/2016

 

Zeszyty Naukowe nr 20(3)/2016
zobacz więcej

 

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 19(2)/2016

 

 Zeszyty Naukowe nr 19(2)/2016

zobacz więcej

 

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 18(1)/2016

Zeszyty Naukowe 18(1)/2016
Zobacz więcej
Zeszyty Naukowe nr 17 (4)/2015


 Zeszyty Naukowe nr 17(4)/2015
 Zobacz więcej
Wykaz recenzentów z 2015 roku

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 16(3)/2015Zeszyty Naukowe nr 16(3)/2015

zobacz więcej

 

 

 

Pliki do pobrania

1. Zarządzenie nr 102/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 19 października 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 

 

2. Plan wydawniczy (załącznik nr 1).


3. Zgłoszenie publikacji do Planu Wydawniczego (załącznik nr 2).


4. Ankieta autorska (załącznik nr 3).


5. Zasady wydawania publikacji obowiązujące w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy (załącznik nr 4).


6. Zasady wydawania Zeszytów Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy (załącznik nr 5).


7. Oświadczenie autora/autorów dot. własności intelektualnej dzieła (załącznik nr 6).


8. Instrukcja przygotowania materiałów do druku. Wskazówki dla autorów (załącznik nr 7).


9. Wniosek o otwarcie zlecenia wydawniczego (załącznik nr 8).


10. Arkusz recenzji publikacji - język polski (załącznik nr 9).


11. Arkusz recenzji publikacji - język angielski (załącznik nr 10).


12. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich (załącznik nr 11).


13. Rachunek do umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich (załącznik nr 12 a).


14. Rachunek do umowy o dzieło (invoice for a contract work) (załącznik nr 12 b).


15. Oświadczenie osoby niebędącej pracownikiem PWSZ im. Witelona w Legnicy do celów podatkowo-ubezpieczeniowych (załącznik nr 13).


16. Umowa wydawnicza o dzieło - zawierana z Wydawcą o odpłatne przeniesienie praw autorskich (załącznik nr 14).


17. Umowa wydawnicza o dzieło - zawierana z Wydawcą o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich (załącznik nr 15).


18. Umowa wydawnicza o dzieło zawierana z Wydawcą i Współwydawcą o odpłatne przeniesienie praw autorskich (załącznik nr 16).


19. Umowa wydawnicza o dzieło zawierana z Wydawcą i Współwydawcą o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich (załącznik nr 17).


20. Karta publikacji (załącznik nr 18).


21. Instrukcja przeprowadzania korekty autorskiej (załącznik nr 19).


22. Zarządzenie nr 57/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

 


Instrukcja dot. przygotowania i struktury artykułów


1. Zapis elektroniczny (tekst w edytorze Microsoft Word) - w jednym pliku powinien znaleźć się cały tekst główny, streszczenie oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, przypisy, bibliografia, indeksy. Sporządzenie przypisów, bibliografii, indeksów oraz tłumaczenie tytułu, streszczenia i słów kluczowych na język angielski należy do obowiązków autora.


2. Tekst pracy należy pisać czcionką typu TNR 12 pkt., z odstępem między wierszami 1,5. Można stosować pogrubienie jako wyróżnienie w tekście, nie należy stosować podkreśleń liter, wyrazów i zdań oraz „twardych" spacji. Strony maszynopisu należy ponumerować.


3. Jeśli w pracy znajdują się jakiekolwiek zapożyczenia (cudze treści lub cudzy materiał ilustracyjny), autor/rzy publikacji jest zobowiązany bezwzględnie podać źródło, a w niektórych przypadkach uzyskać pisemną zgodę posiadacza praw autorskich. Za naruszenie praw autorskich osób trzecich wszelkie konsekwencje prawne, osobiste i finansowe ponosi autor.


4. Tabele, rysunki i fotografie powinny być zapowiedziane w tekście i zamieszczone jak najbliżej miejsca powołania się na nie.


5. Wielkość tabel, rysunków i fotografii wraz z tytułem i źródłem nie może przekraczać formatu B5 (12,5 x 18,5 cm). Tytuły tabel, rysunków i fotografii, źródło, tekst w tabelach należy pisać czcionką TNR 9 pkt. z pojedynczym odstępem. Należy zachować odrębną kolejność numeracji tabel i rysunków.


6. Materiał graficzny (rysunki, wykresy, diagramy itp.) powinny być przygotowane za pomocą programów pracujących w środowisku Windows, np. Corel Draw, Excel, Photoshop itp. w formie gotowej do druku z możliwością naniesienia na nich poprawek po redakcji wydawniczej.


7. Po każdej tabeli oraz po podpisie każdego rysunku i fotografii należy podać źródło oraz zgodę posiadacza praw autorskich lub informację „opracowanie własne", „opracowanie własne na podstawie: ...".


8. Tabele należy podpisywać na górze (nad tabelą), natomiast rysunki - na dole (pod rysunkiem).


9. Rysunki w całej pracy winny być wykonane jedną i tą samą techniką, a napisy w obrębie wszystkich rysunków - w tym samym kroju i rozmiarze.


10. Fotografie i mikrofotografie - winny być wyraźne i kontrastowe. Linie, strzałki i inne oznaczenia na fotografiach należy umieszczać czarnym tuszem na jaśniejszych polach, a białym tuszem - na ciemniejszych polach. Napisy w obrębie wszystkich fotografii należy wykonać z zastosowaniem tego samego kroju i rozmiaru czcionki.


11. Wszelkie przekłady z języków obcych dotyczące materiałów graficznych powinny być odpowiednio przygotowane przez autora. Wydawnictwo nie weryfikuje tłumaczeń.


12. Jednostki i pisownia - obowiązuje międzynarodowy zapis układu SI, np. g.dm-3 (a nie - g/dm-3). Wszystkie nazwy obcojęzyczne należy zapisywać kursywą, a skróty bibliograficzne stosować zgodnie z aktualnym katalogiem skrótów.


13. Należy przyjąć ogólną zasadę, że w jednej publikacji (książce, monografii, Zeszycie Naukowym) obowiązuje jeden sposób cytowania literatury, a wykaz literatury zamieszcza się na końcu publikacji.


14. Bibliografię należy zestawić w porządku alfabetycznym w następujący sposób: nazwisko autora, inicjały imion; tytuł pracy (kursywą); skrót bibliograficzny wydawnictwa i miejsce wydania, rok wydania, numer tomu, numer zeszytu lub czasopisma oraz numery stron poprzedzone literą s., np.:

 

  • prace z czasopism:

- Kowal J.A., Perspektywy integracji europejskiej, Teraźniejszość i Przyszłość, 2003, nr 4, s. 34-41.
- Pląskowska E., Matkowski I.K., Moszczyńska E., Kordas L., Wpływ sposobu uprawy na zdrowotność pszenicy jarej, Zesz. Nauk. AR Wroc., Rol., 2002, LXXXIV, nr 445, s. 207-215.
- Soltan A., Światowa Organizacja Opakowań WPO - jej cele, struktura i formy działania, Opakowania, 1999, nr 12, s. 18-21.

 

  •  książki:

- Żuk B., Biometria stosowana, PWN Warszawa, 1989, s. 321.
- Waniowski P., Badanie cen, [w:] Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, red. K. Mazurek-Łopacińska, AE Wrocław, 2002, s. 224-231.
- Mazurek K.H. (red.), Podstawowe metody badań marketingowych, AE Wrocław, 2005, s. 25-30.

 

Autor otrzymuje makietę pracy do korekty autorskiej, którą powinien wykonać w ciągu 7 dni. Zmiany w tekście wynikające z korekty autorskiej nie mogą przekraczać 3% zmian, w innym przypadku autor ponosi koszty ponownych prac redakcyjnych.

 

Autor publikowanej pracy zobowiązany jest podpisać autorską umowę wydawniczą i złożyć oświadczenie, że praca nie była dotąd publikowana (załącznik nr 6) a jej treść i materiał ilustracyjny nie naruszają autorskich praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. Jeśli w pracy znajdują się jakiekolwiek cudze treści lub cudzy materiał ilustracyjny, autor przygotowywanej publikacji jest zobowiązany bezwzględnie podać źródło, a w niektórych przypadkach uzyskać pisemną zgodę posiadacza praw autorskich. Za naruszenie praw autorskich osób trzecich wszelkie konsekwencje prawne i finansowe ponosi autor.

 

Informacje dotyczące zasad przygotowywania publikacji do druku i zasad publikowania w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy są zamieszczane na stronie internetowej Wydawnictwa - www.wydawnictwo.pwsz.legnica.edu.pl oraz na stronie internetowej Zeszytów Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy - www.zn.pwsz.legnica.edu.pl

 

Instrukcja przygotowania materiałów do druku. Wskazówki dla autorów (PDF)

 


Zeszyty Naukowe nr 15(2)/2015

 

 

Zeszyty Naukowe nr 15(2)/2015

Zobacz więcej

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 14(1)/2015

 

Zeszyty Naukowe nr 14(1)/2015

Zobacz więcej

 

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 13(4)/2014

 

Zeszyty Naukowe nr 13(4)/2014

Zobacz więcej

Wykaz recenzentów z 2014 roku

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 12(3)/2014

 

 

Zeszyty Naukowe nr 12(3)/2014

Zobacz więcej

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 11(2)/2014

 

 

Zeszyty Naukowe nr 11(2)/2014

Zobacz więcej

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 10(1)/2014

 

 

Zeszyty Naukowe nr 10(1)/2014

Zobacz więcej

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 9/2013

 

Zeszyty Naukowe nr 9/2013

Zobacz więcej

Wykaz recenzentów z 2013 roku

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 8

 

 

Zeszyty Naukowe nr 8

Zobacz więcej

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 7

 

 

Zeszyty Naukowe nr 7

Zobacz więcej

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 6

 

 

Zeszyty Naukowe nr 6

Zobacz więcej

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 5Zeszyty Naukowe nr 5

Zobacz więcej

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 4

 

Zeszyty Naukowe nr 4

zobacz więcej

 

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 3Zeszyty Naukowe nr 3

zobacz więcej

 

 

 

Zeszyt Naukowe nr 2
Zeszyty naukowe pwsz legnica

 

 

Zeszyty Naukowe nr 2 

zobacz więcej

 

 

 

Zeszyt Naukowe nr 1Zeszyty Naukowe nr 1

zobacz wiecej

 

 

Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Zasady funkcjonowania Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy


1. W skład Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych wchodzi nie więcej niż 7 osób, w tym Redaktor Naczelny Wydawnictwa i Sekretarz.


2. Komitet Redakcyjny jest powoływany przez Rektora na wniosek redaktora naczelnego Wydawnictwa.


3. Posiedzenia Komitetu Redakcyjnego odbywają się co najmniej jeden raz w roku.

 

 

Zadania Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych i redaktorów tematycznych

 

1. Określenie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, których będą dotyczyły publikowane w Zeszytach artykuły naukowe, z uwzględnieniem problematyki naukowo-badawczej i dydaktycznej będącej przedmiotem zainteresowań nauczycieli akademickich i studentów Uczelni.

 

2. Zgłaszanie do planu wydawniczego Zeszytów Naukowych przewidzianych do wydania w danym roku.

 

3. Współpraca z Redaktorem Naczelnym Wydawnictwa w sprawach związanych z przygotowaniem listy potencjalnych recenzentów artykułów naukowych publikowanych w Zeszytach Naukowych.

 

4. Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych w ścisłej współpracy z sekretarzem Wydawnictwa i redaktorem naczelnym Wydawnictwa jest zobowiązany do corocznego wypełniania w trybie on-line ankiet oceny czasopisma naukowego, stanowiącej podstawę do oceny punktowej Zeszytów Naukowych na liście punktowanych czasopism naukowych.

 

5. Współpraca z Redaktorem Naczelnym Wydawnictwa i Wydawnictwem podczas przygotowywania kolejnego numeru Zeszytu Naukowego do wydania.

 

6. Zapraszanie autorów do przygotowania i przyjmowanie artykułów od autorów po sprawdzeniu ich zgodności z Instrukcją przygotowywania publikacji do druku.

 

7. Współpraca z Redaktorem Naczelnym Wydawnictwa i Redaktorami tematycznymi w sprawach dotyczących doboru recenzentów.

 

8. Przekazywanie do Wydawnictwa kompletu artykułów wraz z wersją elektroniczną przygotowanych do wysłania ich do recenzentów.

 

9. Odbieranie z Wydawnictwa artykułów po recenzji i przekazanie ich autorom.

 

10. Zebranie od autorów poprawionych po recenzji artykułów wraz z odpowiedzią autorów na recenzje i przedłożenie ich Komitetowi Redakcyjnemu wraz z projektem spisu treści (w języku polskim i angielskim) do zaakceptowania do publikacji w danym numerze Zeszytu Naukowego.

 

11. Napisanie (przez Redaktora tematycznego) wstępu, który powinien zawierać krótką ogólną charakterystykę zawartego w danym numerze Zeszytu Naukowego zbioru artykułów.

 

12. Przekazanie kompletnego numeru Zeszytu Naukowego zawierającego spis treści, wstęp i komplet artykułów do Wydawnictwa.

 

13. Współpraca z Wydawnictwem i autorami artykułów w procesie wydawniczym, obejmującym m.in. prace redakcyjne, korekty autorskie, skład, mają na celu skrócenie cyklu wydawniczego.

 

Rada Naukowa Zeszytów Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

  • dr hab. Andrzej Panasiuk, prof. PWSZ - PWSZ im. Witelona w Legnicy ( Polska)

Nabór artykułów

Informacja dla autorów

 


1. Publikowanie Zeszytów Naukowych jest finansowane ze środków Uczelni.


2. Wydawnictwo stosuje politykę przeciwdziałania praktykom „Predatory Publishers" (drapieżne wydawnictwa) i „Predatory Journals" (drapieżne czasopisma). Autorzy artykułów naukowych publikowanych w Zeszytach Naukowych nie wnoszą opłat za ich opublikowanie i nie otrzymują honorariów.


3. Objętość Zeszytu Naukowego wynosi nie mniej niż 5 arkuszy wydawniczych, a liczba artykułów opublikowanych w ciągu roku powinna wynosić nie mniej niż 24.


4. Liczba opublikowanych w ciągu roku artykułów naukowych autorów z afiliacją zagraniczną powinna być nie mniejsza niż 5%.


5. Artykuły mogą być publikowane w języku polskim, przy czym zaleca się publikowanie przede wszystkim w języku angielskim lub innych językach obcych tzw. kongresowych: francuskim, hiszpańskim, niemieckim i rosyjskim.


6. Objętość artykułu naukowego zamieszczonego w Zeszycie Naukowym nie może być większa niż 1,0 ark. wydawniczy.


7. Każdy artykuł opublikowany w Zeszytach Naukowych powinien mieć zamieszczony tytuł, streszczenie oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim lub innym języku kongresowym.


8. Na końcu artykułu należy podać informacje o podmiotach przyczyniających się do powstania tej publikacji, które wniosły wkład finansowy, rzeczowy, merytoryczny itp.


9. Wraz z tekstem artykułu zgłaszanego do opublikowania, autor/rzy jest zobowiązany złożyć oświadczenie, że: utwór nie był dotąd publikowany; jego treść i materiał ilustracyjny nie naruszają osobistych i majątkowych praw osób trzecich; podać swoją afiliację oraz określić opisowo i procentowo indywidualny twórczy wkład poszczególnych współautorów w powstanie utworu.


10. Do oceny każdego artykułu naukowego powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez autora/ów publikacji, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i dorobek naukowy z dziedziny nauki lub dyscypliny naukowej, której dotyczy publikacja.


11. Artykuł przesyłany do recenzenta nie może zawierać danych identyfikujących autora/ów, ani ich afiliacji; obowiązuje zasada nie ujawniania swoich tożsamości między autorami i recenzentami.


12. Recenzja artykułu ma formę pisemną i jest sporządzona na formularzu recenzji (załącznik nr 9 lub załącznik nr 10).


13. Recenzja powinna zawierać jednoznaczny wniosek końcowy sformułowany przez recenzenta odpowiadającego na pytanie czy recenzowany artykuł nadaje się do opublikowania.


14. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej artykuł naukowy jest kierowany do trzeciego dodatkowego recenzenta i wynik tej recenzji decyduje o publikacji artykułu w Zeszycie Naukowym.


15. Dla zapewnienia cykliczności i terminowości wydawania Zeszytów Naukowych na etapie opracowywania planu wydawniczego Redaktor Naczelny Wydawnictwa w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych ustala terminy ich złożenia w Wydawnictwie.


16. Autor/rzy artykułu zamieszczanego w Zeszycie Naukowym jest zobowiązany do pisemnej odpowiedzi na recenzje i przekazanie jej do Przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego za pośrednictwem Redaktora Tematycznego.


17. Autor (autorzy) publikowanego artykułu jest zobowiązany podpisać umowę z Wydawnictwem regulującą osobiste i majątkowe prawa autorskie, w której m.in. wyraża zgodę na bezpłatne opublikowanie utworu techniką drukarską, cyfrową i w wersji elektronicznej (on-line) oraz na jego rozpowszechnienie w sieciach informatycznych, w tym komputerowych (Internet, sieci lokalne).


18. Zeszyty Naukowe będą publikowane na ogólnodostępnej stronie internetowej z dostępem do spisów treści i streszczeń artykułów naukowych (w języku polskim i angielskim lub innym języku kongresowym) oraz pełnej treści utworów.


19. Zeszyty Naukowe będą indeksowane w co najmniej jednej bazie danych i wprowadzane do zasobów sieci informatycznych.


20. Dział Promocji i Wydawnictw wysyła po 2 egz. każdego wydanego numeru Zeszytu Naukowego do Narodowego Ośrodka ISSN Biblioteki Narodowej oraz w ramach promocji działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Uczelni wysyła bezpłatnie po 1 egz. do bibliotek i innych instytucji m.in. naukowych wskazanych przez Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych i Redaktora Naczelnego Wydawnictwa.


21. Rada Naukowa Zeszytów Naukowych jest organem opiniodawczo - doradczym dla Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych; udział w jej pracach nie ma charakteru kadencyjnego.

 

22. Redaktorzy tematyczni pełnią rolę redaktorów naukowych w wydawanym Zeszycie Naukowym. Mogą nimi być osoby współpracujące z Komitetem Redakcyjnym posiadające udokumentowany dorobek naukowy w danej dyscyplinie naukowej lub w dyscyplinach pokrewnych, do zadań których należy wstępne kwalifikowanie publikacji do podjęcia prac wydawniczych i proponowanie kandydatów na recenzentów oraz wspomaganie redaktora naczelnego Wydawnictwa i Przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego w procesie wydawniczym.

 

 

Zasady wydawania Zeszytów Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy (PDF)

 

 

Nabór artykułów do czasopisma prowadzi sekretarz Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy:

mgr Przemysław Kulon

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
ul. Sejmowa 5C, pokój 119
59-220 Legnica
tel. 76 723 23 43
fax. 76 723 29 00
e-mail: kulonp@pwsz.legnica.edu.pl

Wszelkie dokumenty są do pobrania w zakładce „pliki do pobrania”.

Procedura recenzowania artykułów naukowych
1. Do oceny każdego artykułu naukowego powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez autora/ów publikacji, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i dorobek naukowy z dziedziny nauki lub dyscypliny naukowej, której dotyczy publikacja.


2. Artykuł przesyłany do recenzenta nie może zawierać danych identyfikujących autora/ów, ani ich afiliacji; obowiązuje zasada nie ujawniania swoich tożsamości między autorami i recenzentami.


3. Recenzja artykułu ma formę pisemną i jest sporządzona na formularzu recenzji (załącznik nr 9 lub załącznik nr 10).


4. Recenzja powinna zawierać jednoznaczny wniosek końcowy sformułowany przez recenzenta odpowiadającego na pytanie czy recenzowany artykuł nadaje się do opublikowania.


5. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej artykuł naukowy jest kierowany do trzeciego dodatkowego recenzenta i wynik tej recenzji decyduje o publikacji artykułu w Zeszycie Naukowym.


6. Autor/rzy artykułu zamieszczanego w Zeszycie Naukowym jest zobowiązany do pisemnej odpowiedzi na recenzje i przekazanie jej do Przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego za pośrednictwem Redaktora Tematycznego.


7. Autor (autorzy) publikowanego artykułu jest zobowiązany podpisać umowę z Wydawnictwem regulującą osobiste i majątkowe prawa autorskie, w której m.in. wyraża zgodę na bezpłatne opublikowanie utworu techniką drukarską, cyfrową i w wersji elektronicznej (on-line) oraz na jego rozpowszechnienie w sieciach informatycznych, w tym komputerowych (Internet, sieci lokalne).

 

 

Recenzent w arkuszu recenzji publikacji musi oświadczyć, na zasadzie wyboru, że:

 

a) nie zna tożsamości i afiliacji Autora recenzowanej publikacji,


b) zna tożsamość i afiliację Autora recenzowanej publikacji i Jego afiliację, ale nie występuje konflikt interesów,


(za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji).

 

Zasady wydawania Zeszytów Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy (PDF)

 


Redaktorzy tematyczni
Redaktorzy tematyczni Zeszytów Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy pełnią rolę redaktorów naukowych w wydawanym Zeszycie Naukowym.

Mogą nimi być osoby współpracujące z Komitetem Redakcyjnym posiadające udokumentowany dorobek naukowy w danej dyscyplinie naukowej lub w dyscyplinach pokrewnych, do zadań których należy wstępne kwalifikowanie publikacji do podjęcia prac wydawniczych i proponowanie kandydatów na recenzentów oraz wspomaganie redaktora naczelnego Wydawnictwa i Przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego w procesie wydawniczym.

 

Ghostwriting i guest autorship

Dbając o jak najwyższy poziom merytoryczny Zeszytów Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, a także w odpowiedzi na zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych zwraca uwagę na etykę w nauce i czyni starania wdrażające procedury zabezpieczające przed zjawiskami „ghostwriting" i „guest autorship".

 

„Ghostwriting" to zjawisko polegające na nieujawnieniu nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, była rzeczywistym autorem lub współautorem pracy. Zjawisko to dotyczy również nie wskazania roli osoby wnoszącej wkład w powstanie publikacji poprzez podziękowanie zamieszczone w publikacji.„Guest authorship" polega na uwzględnieniu konkretnej osoby jako autora lub współautora pracy, mimo że jego wkład w publikację był znikomy albo w ogóle nie miał miejsca.

 

Aby zapobiec zjawiskom tzw. ghostwriting i guest autorship, w wypadku artykułów będących wynikiem pracy co najmniej dwóch autorów prosimy autorów o złożenie odpowiedniego oświadczenia o ich wkładzie w powstanie publikacji (Załącznik nr 6 - Oświadczenie autora - autorów).

 

Przeciwdziałania praktykom „Predatory Publishers" i „Predatory Journals"

 

Ponadto wydawnictwo stosuje politykę przeciwdziałania praktykom „Predatory Publishers" (drapieżne wydawnictwa) i „Predatory Journals" (drapieżne czasopisma). Autorzy artykułów naukowych publikowanych w Zeszytach Naukowych nie wnoszą opłat za ich opublikowanie i nie otrzymują honorariów.

 statystyka