pokaż menu
Instrukcja dot. przygotowania i struktury artykułów

1. Zapis elektroniczny (tekst w edytorze Microsoft Word) - w jednym pliku powinien znaleźć się cały tekst główny, streszczenie oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, przypisy, bibliografia, indeksy. Sporządzenie przypisów, bibliografii, indeksów oraz tłumaczenie tytułu, streszczenia i słów kluczowych na język angielski należy do obowiązków autora.


2. Tekst pracy należy pisać czcionką typu TNR 12 pkt., z odstępem między wierszami 1,5. Można stosować pogrubienie jako wyróżnienie w tekście, nie należy stosować podkreśleń liter, wyrazów i zdań oraz „twardych" spacji. Strony maszynopisu należy ponumerować.


3. Tabele, rysunki i fotografie powinny być zamieszczone w tekście jak najbliżej miejsca powołania się na nie.


4. Wielkość tabel, rysunków i fotografii wraz z tytułem i źródłem nie może przekraczać formatu B5 (12,5 x 18,5 cm). Tytuły tabel, rysunków i fotografii, źródło, tekst w tabelach należy pisać czcionką TNR 9 pkt. z pojedynczym odstępem. Należy zachować odrębną kolejność numeracji tabel i rysunków.


5. Materiał graficzny (rysunki, wykresy, diagramy itp.) powinny być przygotowane za pomocą programów pracujących w środowisku Windows, np. Corel Draw, Excel, Photoshop itp. w formie gotowej do druku z możliwością naniesienia na nich poprawek po redakcji wydawniczej.


6. Po każdej tabeli oraz podpisie każdego rysunku i fotografii należy podać źródło lub informację „opracowanie własne", „opracowanie własne na podstawie: ...".


7. Tabele należy podpisywać na górze (przed tabelą), natomiast rysunki - na dole (pod rysunkiem).


8. Rysunki w całej pracy winny być wykonane jedną i tą samą techniką, a napisy w obrębie wszystkich rysunków - w tym samym kroju i rozmiarze.


9. Fotografie i mikrofotografie - winny być wyraźne i kontrastowe. Linie, strzałki i inne oznaczenia na fotografiach należy umieszczać czarnym tuszem na jaśniejszych polach, a białym tuszem - na ciemniejszych. Napisy w obrębie wszystkich fotografii należy wykonać z zastosowaniem tego samego kroju i rozmiaru czcionki.


10. Wszelkie przekłady z języków obcych dotyczące materiałów graficznych powinny być odpowiednio przygotowane przez autora. Wydawnictwo nie weryfikuje tłumaczeń.


11. Jednostki i pisownia - obowiązuje międzynarodowy zapis układu SI, np. g.dm-3 (a nie g/dm-3). Wszystkie nazwy obcojęzyczne należy zapisywać kursywą, a skróty bibliograficzne stosować zgodnie z aktualnym katalogiem skrótów.


12. Należy przyjąć ogólną zasadę, że w jednej publikacji (książce, monografii, Zeszycie Naukowym) obowiązuje jeden sposób cytowania literatury, a wykaz literatury zamieszcza się na końcu publikacji.


13. Bibliografię należy zestawić w porządku alfabetycznym w następujący sposób: nazwisko autora, inicjały imion; rok wydania (gdy w danym roku jest więcej prac tego samego autora, po roku należy oznaczyć poszczególne pozycje literami a, b, c itd.); tytuł pracy (kursywą); skrót bibliograficzny wydawnictwa i miejsce wydania, numer tomu, numer zeszytu lub czasopisma oraz numery stron, np.:


• prace z czasopism:


- Pląskowska E., Matkowski I.K., Moszczyńska E., Kordas L., 2002, Wpływ sposobu uprawy na zdrowotność pszenicy jarej, Zesz. Nauk., AR Wroc., Rol. LXXXIV, nr 445, 207-215.


- Soltan A., 1999, Światowa Organizacja Opakowań WPO - jej cele, struktura i formy działania, Opakowania, nr 12, 18-21.


- Kowal J.A., 2003, Perspektywy integracji europejskiej, Teraźniejszość i Przyszłość, nr 4, 34-41.


• książki:


- Żuk B., 1989, Biometria stosowana, PWN, Warszawa, s. 321.


- Waniowski P., 2002, Badanie cen, [w:] Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, red. K. Mazurek-Łopacińska, AE, Wrocław, s. 224-231.


- Mazurek K.H. (red.), 2005, Podstawowe metody badań marketingowych, AE, Wrocław, s. 25-30.

 

Wszystkie informacje można pobrać na stronie Wydawnictwa

 

Autor otrzymuje makietę pracy do korekty autorskiej, którą powinien wykonać w ciągu 7 dni. Zmiany w tekście wynikające z korekty autorskiej nie mogą przekraczać 3% zmian, w innym przypadku autor ponosi koszty ponownych prac redakcyjnych.


Autor publikowanej pracy zobowiązany jest podpisać autorską umowę wydawniczą i złożyć oświadczenie, że praca nie była dotąd publikowana a jej treść i materiał ilustracyjny nie naruszają autorskich praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. Jeśli w pracy znajdują się jakiekolwiek cudze treści lub cudzy materiał ilustracyjny, autor przygotowywanej publikacji jest zobowiązany bezwzględnie podać źródło, a w niektórych wypadkach uzyskać pisemną zgodę posiadacza praw autorskich. Za naruszenie praw autorskich osób trzecich wszelkie konsekwencje prawne i finansowe ponosi autor.

 

Wraz z tekstem artykułu zgłaszanego do opublikowania, autor/rzy jest zobowiązany: złożyć oświadczenie (Oświadczenie autora/autorów), że utwór nie był dotąd publikowany; jego treść i materiał ilustracyjny nie naruszają osobistych i majątkowych praw osób trzecich; podać swoją afiliację oraz określić opisowo i procentowo indywidualny twórczy wkład poszczególnych współautorów w powstanie utworu.

 

statystyka