pokaż menu
Ghostwriting i guest autorship

Dbając o jak najwyższy poziom merytoryczny Zeszytów Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, a także w odpowiedzi na zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych zwraca uwagę na etykę w nauce i czyni starania wdrażające procedury zabezpieczające przed zjawiskami „ghostwriting” i „guest autorship”.

„Ghostwriting” to zjawisko polegające na nieujawnieniu nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, była rzeczywistym autorem lub współautorem pracy. Zjawisko to dotyczy również nie wskazania roli osoby wnoszącej wkład w powstanie publikacji poprzez podziękowanie zamieszczone w publikacji.
 
„Guest authorship” polega na uwzględnieniu konkretnej osoby jako autora lub współautora pracy, mimo że jego wkład w publikację był znikomy albo w ogóle nie miał miejsca.

Aby zapobiec zjawiskom tzw. ghostwriting i guest autorship, w wypadku artykułów będących wynikiem pracy co najmniej dwóch autorów prosimy autorów o złożenie odpowiedniego oświadczenia o ich wkładzie w powstanie publikacji (Oświadczenie autora/autorów).

statystyka