pokaż menu
Redaktorzy tematyczni

Redaktorzy tematyczni Zeszytów Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy pełnią rolę redaktorów naukowych w wydawanym Zeszycie Naukowym.

Mogą nimi być osoby współpracujące z Komitetem Redakcyjnym posiadające udokumentowany dorobek naukowy w danej dyscyplinie naukowej lub w dyscyplinach pokrewnych, do zadań których należy kwalifikowanie publikacji na etapie wyznaczania recenzentów oraz wspomaganie Przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego w procesie wydawniczym.

statystyka