pokaż menu
Nabór artykułów

Informacja dla autorów

  1. Publikowanie Zeszytów Naukowych jest finansowane ze środków Uczelni.

  2. Autor/rzy artykułów nie otrzymują honorarium za napisanie artykułu.

  3. Artykuły mogą być publikowane w języku polskim, przy czym zaleca się publikowanie przede wszystkim w języku angielskim lub innych językach obcych tzw. kongresowych: francuskim, hiszpańskim, niemieckim i rosyjskim (Wskazówki dla autorów).

  4. Objętość artykułu naukowego zamieszczonego w Zeszycie Naukowym nie może być mniejsza niż 0,5 ark. i nie większa niż 1,0 ark. Wydawniczy.

  5. Każdy artykuł opublikowany w Zeszytach Naukowych powinien mieć zamieszczony tytuł, streszczenie (abstrakt) oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim lub innym języku kongresowym.

  6. Abstrakt, czyli samodzielny tekst o objętości ok. 100 słów, który przeczytany w oderwaniu od reszty pracy ma poinformować o jej zawartości; powinien zawierać takie elementy, jak: sformułowanie celu badawczego, identyfikację obiektu badań, istotę stosowanej metody, najważniejsze wyniki i wnioski.

  7. Na końcu artykułu należy podać informacje o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji, które wniosły wkład finansowy, rzeczowy, merytoryczny itp.

  8. Wraz z tekstem artykułu zgłaszanego do opublikowania, autor/rzy jest zobowiązany: złożyć oświadczenie (Oświadczenie autora/autorów), że utwór nie był dotąd publikowany; jego treść i materiał ilustracyjny nie naruszają osobistych i majątkowych praw osób trzecich; podać swoją afiliację oraz określić opisowo i procentowo indywidualny twórczy wkład poszczególnych współautorów w powstanie utworu.

  9. Autor/rzy publikowanego artykułu jest zobowiązany podpisać umowę z Wydawnictwem regulującą osobiste i majątkowe prawa autorskie, w której m.in. wyraża zgodę na bezpłatne opublikowanie utworu techniką drukarską, cyfrową i w wersji elektronicznej (on-line) oraz na jego rozpowszechnienie w sieciach informatycznych, w tym komputerowych (Internet, sieci lokalne).

 

 

Nabór artykułów do czasopisma prowadzi sekretarz Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy:

mgr Przemysław Kulon

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
ul. Sejmowa 5C, pokój 119
59-220 Legnica
tel. 76 723 23 43
fax. 76 723 29 00
e-mail: kulonp@pwsz.legnica.edu.pl

Wszelkie dokumenty są do pobrania w zakładce „pliki do pobrania”.

statystyka