pokaż menu
Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

 

Zasady funkcjonowania Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

 

 1. W skład Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych wchodzi nie więcej niż 7 osób, w tym Redaktor Naczelny Wydawnictwa i Sekretarz.

 2. Komitet Redakcyjny jest powoływany przez Rektora.

 3. Członkowie Komitetu Redakcyjnego wybierają spośród swojego grona kandydata na przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego, którego powołuje Rektor.

 4. Komitet Redakcyjny powoływany jest na kadencję władz rektorskich.

 5. Posiedzenia Komitetu Redakcyjnego odbywają się co najmniej raz w semestrze.

 

Zadania Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych i Redaktorów tematycznych

 

 1. Określenie obszarów nauki (dziedzin i dyscyplin), których będą dotyczyły publikowane w Zeszytach Naukowych artykuły naukowe, z uwzględnieniem problematyki naukowo-badawczej będącej przedmiotem badań nauczycieli akademickich Uczelni.

 2. Zgłaszanie do planu wydawniczego Zeszytów Naukowych przewidzianych do wydania w danym roku.

 3. Współpraca z Redaktorem Naczelnym Wydawnictwa w sprawach związanych z przygotowaniem listy potencjalnych recenzentów artykułów naukowych publikowanych w Zeszytach Naukowych.

 4. Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych w ścisłej współpracy z Redaktorem Naczelnym Wydawnictwa jest zobowiązany do corocznego wypełniania w trybie on-line Ankiety oceny czasopisma naukowego, stanowiącej podstawę do umieszczenia Zeszytów Naukowych na liście punktowanych czasopism naukowych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

 5. Współpraca z Redaktorem Naczelnym Wydawnictwa i Wydawnictwem podczas przygotowywania Zeszytu Naukowego do wydania.

 6. Zapraszanie autorów do przygotowania i przyjmowanie artykułów od autorów po sprawdzeniu ich zgodności z Instrukcją przygotowywania publikacji do druku.

 7. Współpraca z Redaktorem Naczelnym Wydawnictwa i Redaktorami tematycznymi w sprawach dotyczących doboru recenzentów.

 8. Przekazywanie do Wydawnictwa kompletu artykułów wraz z wersją elektroniczną przygotowanych do wysłania ich do recenzentów.

 9. Odebranie z Wydawnictwa artykułów po recenzji i przekazanie ich autorom.

 10. Zebranie od autorów poprawionych po recenzji artykułów wraz z odpowiedzią autorów na recenzje i przedłożenie ich Komitetowi Redakcyjnemu wraz z projektem spisu treści (w języku polskim i angielskim) do zaakceptowania do publikacji w danym Zeszycie Naukowym.

 11. Napisanie (przez Redaktora tematycznego) wstępu, który powinien zawierać krótką ogólną charakterystykę zawartego w danym numerze Zeszytu Naukowego zbioru artykułów,

 12. Przekazanie kompletnego numeru Zeszytu Naukowego zawierającego spis treści, wstęp i komplet artykułów do Wydawnictwa,

 13. Współpraca z Wydawnictwem i autorami artykułów w procesie wydawniczym, obejmującym m.in. prace redakcyjne, korekty autorskie, skład, mają na celu skrócenie cyklu wydawniczego.

 

 

statystyka