pokaż menu

 

 

 

Zeszyty Naukowe nr 24(3)/2017

 

 

 

Andrzej Szczepański
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy

Małgorzata Lesińska-Sawicka, Agnieszka Grochulska,Katalin Papp, Joanna Żółtańska
Nursing students’ perception of multiculturalism in nursing. Comparative study of nursing students from Poland, Turkey and Hungary (Postrzeganie wielokulturowości w pielęgniarstwie przez studentów. Studium porównawcze studentów pielęgniarstwa z Polski, Turcji i Węgier)

Małgorzata Bujnowska, Monika Zakrzewska-Blusiewicz
Opinie ratowników medycznych o możliwości wykorzystania badania
ultrasonograficznego w zespołach ratownictwa medycznego


Wiesława Kowalska
Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów

Małgorzata Bujnowska, Elżbieta Borkowska
Ocena wiedzy mieszkańców Dolnego Śląska z zakresu użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego

Bartłomiej Jaworski
Warunki kontraktowe fidic jako wzorce umowne nienormatywnego pochodzenia

Ewelina Sendek-Matysiak
Wpływ reklamowych tablic świetlnych na koncentrację oraz warunki widzenia
znaków i sygnałów drogowych kierowcy


Hewilia Hetmańczyk
The role of future teachers of elementary education in recognizing and counteracting
violence against children in the family (Rola przyszłych nauczycieli edukacji
elementarnej w diagnozowaniu i przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci
w rodzinie)


Iga Jaworska
Przedstawiciel dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym

Łukasz Czeladka
Zasady działania fundacji na rzecz bezpieczeństwa

Małgorzata B. Siemież
„Zaczarowane ziarenko” w życiu i w książce. Możliwość wykorzystania biblioterapii
w praktyce pedagogicznej do pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi


Marek R. Kalaman
Działalność emancypacyjna na rzecz kobiet w Służbie Więziennej (geneza, specyfika i praktyka)

Robert Gwardyński
Interdyscyplinarne aspekty bezpieczeństwa – zarys teorii problemu

Artur Rochnowski
Stability Policing jako element działań NATO

Edyta Kilian
Perfokarta – subkultura skupiająca twórców poezji cybernetycznej

Zasady zamieszczania artykułów w Zeszytach Naukowych PWSZ im. Witelona
w Legnicy

statystyka