pokaż menu
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

ISSN: 1896-8333
e-ISSN: 2449-9013

 

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ukazują się cyklicznie od 2007 roku. Stanowią serię wydawniczą mającą na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego. Zamieszczane w nich artykuły naukowe odzwierciedlają kierunki badań zarówno nauczycieli akademickich PWSZ im. Witelona w Legnicy, jak też autorów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych i akademickich.


W wykazie czasopism naukowych MNiSW z 2016 r. obowiązującym do 2019 roku, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zostały umieszczone w części B w poz. 2121 i za publikację w tych Zeszytach uzyskiwało się 7 punktów. Od 2019 roku za publikację uzyskuje się 5 punktów.


Czasopismo jest indeksowane w bazach:

 

- The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) http://cejsh.icm.edu.pl

- BazEkon https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/

- BazHum http://bazhum.pl

- Index Copernicus

 

Ponadto publikacje dostępne są na stronach internetowych Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy (w formacie pdf).

 

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy uzyskały w Index Copernicus punktację: ICV w 2013 r. = 4,51 pkt ; ICV w 2014 r. = 49,86 pkt ; ICV w 2015 r. = 59,72 pkt; ICV w 2016 r. = 71,81 pkt., ICV w 2017 = 76,42, ICV w 2018 r. =77,41

 

Nasze czasopismo w procesie oceny ICI Journals Master List 2019 uzyskało wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2019 ICV: 80,03.


Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

 

Scientific Papers of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica

 

ISSN: 1896-8333
e-ISSN: 2449-9013

 

Scientific Papers of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica appear periodically since 2007. They are a series of publications aimed at disseminating and popularizing the achievements of research. They published scientific articles reflect trends in research both academics of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica, as well as authors from domestic and foreign scientifics and academic centers.

 

Scientific Papers of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica on the list of scientific journals of the Ministry of Science and Higher Education from 2016 and valid to 2019 were placed in part B in item 2121 and 7 points were obtained for publishing in Scientific Papers. From 2019, 5 points are obtained for publication.

 

 

The journal is indexed in databases:

 

- The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) http://cejsh.icm.edu.pl

- BazEkon https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/

- BazHum http://bazhum.pl

- Index Copernicus

 

In addition, publications are available on the websites of the Lower Silesian Digital Library and Publishing House of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica (in pdf format).

 

Scientific Papers of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica has scored in the Index Copernicus: ICV in 2013 = 4.51 points; ICV in 2014 = 49.86 points; ICV in 2015 = 59.72 points; ICV in 2016 = 71.81 points; ICV in 2017 = 76,42, ICV in 2018 = 77,41

 

Our magazine in the evaluation process in ICI Journals Master List 2019 obtained the Index Copernicus Value (ICV) for 2019 ICV =80,03

 

The basic version of the magazine: printed.


statystyka